Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων

και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας


"Το "μαζί" της δικής μου ύπαρξης ακόμη κοιμάται.

Βοήθησε με να το ξυπνήσω και να βαδίσουμε παρέα"....
Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα
Η σύνθεση της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας (Π.Θ.Ο.) είναι διεπιστημονική και υποστηρίζεται από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Το σύνολο των εργαζομένων ορίζεται από το Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. στο οποίο ανήκει το Κέντρο Ημέρας
Ο αριθμός ανά ειδικότητα των μελών που προσωπικού που στελεχώνουν το Κέντρο Ημέρας και που θεωρούνται άκρως απαραίτητες για τη εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του είναι:
§ 1 Παιδοψυχίατρος  (μερικής απασχόλησης,εξωτερικός συνεργάτης)
§ 1Ψυχολόγος πλήρους ή 2 μερικής απασχόλησης
§ 1 Εργοθεραπευτής
§ 1 Κοινωνικός Λειτουργός
§ 1 Λογοθεραπευτής  μερικής απασχόλησης
§ 1 Ειδικός εκπαιδευτής μερικής απασχόλησης
§ 1 Διοικητικός/η Υπάλληλος
Σύνολο ατόμων:  7 - 8
Με απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε για την τακτική εποπτεία του έργου της Π.Θ.Ο. εξωτερικός επόπτης, ο οποίος έχει  πολυετή πείρα σε θέματα λειτουργίας Κέντρων Ημέρας για το αυτισμό και δυναμικής της ομάδας.
Έργο της Π.Θ.Ο. είναι ο σχεδιασμός και η παροχή όλων των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας. Βασική αρχή λειτουργίας της είναι η αμοιβαία ισότιμη συνεργασία των μελών της με σκοπό τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στη σύνθεση του πολύπλευρου έργου του Κέντρου Ημέρας.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα και με κριτήρια τη γνώση, την εμπειρία και την αποδοχή των αρχών που διέπουν τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος προέρχεται από τα προβλεπόμενα μέλη της πολυκλαδικής ομάδας και έχει την επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας, το συντονισμό του έργου της Π.Θ.Ο. και διασφαλίζει τη διασυνδετική συνεργασία με τους άλλους φορείς ψυχικής υγείας. Με  ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου διασφαλίζεται ότι οι ρόλοι των εργαζομένων, εκτός των καθηκόντων που απορρέουν από την ειδικότητα τους, συνδυάζονται και προσαρμόζονται στους στόχους του κέντρου ημέρας και στον χρόνο απασχόλησης ( μερική η πλήρης )  του εργαζομένου σε αυτό.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Με ευθύνη του Επιστημονικά Υπεύθυνου θα καταρτιστεί από την Π.Θ.Ο. ο εσωτερικός κανονισμός στον οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα αναφερόμενα
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Στο Κέντρο Ημέρας παραπέμπονται τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειες τους από άλλες μονάδες ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπηρεσίες υγείας ασφαλιστικών φορέων, κοινωνικές υπηρεσίες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινωνικής αλληλεγγύης, εκπαιδευτικά πλαίσια του Υπουργείου Παιδείας, ιδιώτες επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας.
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Τηρούνται τα ακόλουθα αρχεία :
  1. Βιβλίο Κίνησης, στο οποίο καταγράφεται η καθημερινή κίνηση του Κέντρου Ημέρας (προσελεύσεις εξυπηρετουμένων).
  2. Αρχείο Πρωτοκόλλων Παραπομπής και πρώτων συνεντεύξεων.
  3. Αρχείο Ατομικών Φακέλων εξυπηρετουμένων.
  4. Αρχείο Κοινοτικών Παρεμβάσεων.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Προβλέπεται αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας στο Κέντρο Ημέρας, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική, όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά της δομής, τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης, τους κανονισμούς λειτουργίας, τις πρακτικές διαχείρισης, την ποιότητα και ποσότητα της αλληλεπίδρασης προσωπικού και χρηστών και τους δείκτες θεραπευτικής έκβασης.
Οι μέθοδοι αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν πρόκειται να έχουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα:
α) Η εσωτερική αξιολόγηση θα διαχέεται στη καθημερινή λειτουργία του Κέντρου Ημέρας και θα πραγματοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Φορέα Υλοποίησης, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Ημέρας και το προσωπικό.
Η αξιολόγηση θα αφορά στους ακόλουθους τομείς:
Μοντέλο οργάνωσης και πόροι
 
RocketTheme Joomla Templates